پایان نامه بررسی شبکه های Ad-hoc و مسیریابی و انتشار داده در شبکه های VANET

مهندسی کامپیوتر

شبکه های Ad-hoc شبکه های بدون زیر ساختار و زیر بنایی می باشند که از مجموعه ای از میزبان های بسیار تشکیل یافته اند که به وسیله لینک های بی سیم به یکدیگر متصل شده اند. هر گره خود به عنوان یک سیستم مستقل (End System) عمل می کند و علاوه بر آن می تواند در نقش یک مسیریاب بسته ها را ارسال کند. در یک شبکه ad-hoc در گره ممکن است یا از طریق یک hop یا از طریق چندین hop به یکدیگر متصل باشند.

شبکه های Ad-hoc انتشار سیگنال در هوا با فرکانس های بالای ۱۰۰MHZ صورت می گیرد. بنابراین توانایی ارسال بسته های داده به اعضاء شبکه می تواند ناحیه تحت پوشش شبکه را افزایش دهد. کاربرد فعلی شبکه های Ad-hoc شامل بازی های on-line، ارتباطات در کلاس درس، ارتباطات نظامی، جستجوهای علمی و غیره می باشد که در همه آنها ارتباطات گروهی مهم می باشد. واژه Ad-hoc نشان می دهند که این شبکه به یک گروه خاص انتشار می یابد و با اغلب سرویس های ویژه ای می باشد که برای کاربردهای خاص استفاده می شود. بنابراین یک شبکه Ad-hoc در یک دوره زمانی کوتاهی از زمان برپا می شود. و پروتکل های ویژه ای برای هر کاربرد خاص در نظر گرفته می شود. کاربردها ممکن است بسیار باشند و محیط نیز ممکن است به صورت پویا تغییر یابد.

VANET نوع خاصی از شبکه های MANET می باشد که شبکه های بین خودرویی نامیده می شود. VANET (شبکه Ad-Hoc خودرو)، از RSU (محدوده کنار جاده) و خودرو های انتشار دهنده پیام های ایمنی و غیر ایمنی تشکیل شده است. شبکه بین خودروها (VANET) مبنای سیستم های نقلیه هوشمند (ITS) هستند که به کنترل ترافیک و جلوگیری از تصادف و کاربردهای دیگر اختصاص یافته اند. آمار روزانه تصادفات و جلوگیری از تصادفات، مهندسان شرکت های خودروسازی و مخابراتی را برآن داشت تا به ساخت و طراحی خودروهایی بپردازد که بتواند با سیستم نقلیه هوشمند حرکت کنند.

شبکه های vanet

هدف VANETs قادر ساختن انتشار اطلاعات ترافیکی و شرایط جاده ای برای پیدا کردن خودرو های متحرک مستقل است. برای درخواست های VANETs، انتشار داده از یک خودروی منبع اطلاعات به تعدادی خودرو مقصد در جاده از اهمیت فراوانی زیادی برخوردار است. از انتشار داده در VANETs برای بهبود کیفیت رانندگی در زمینه زمان، مسافت و ایمنی استفاده می شود شبکه ad-Hoc خودرو (vanet) یک شبکه Ad-Hoc متحرک است که جزء مطالعات جالب بسیاری از محققان است. Vanet، از خودروهایی با تجهیزات بی سیم برای برقراری ارتباط تشکیل شده است.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی شبکه های Ad-hoc و مسیریابی و انتشار داده در شبکه های VANET…

فصل ۱- انواع شبکه های بی سیم

۱-۱- Wireless personal Area Network) WPAN)

۱-۲- Wireless Local Area Network) WLANS)

۱-۳- Wireless WMANS) WMANS)

۱-۴- Wireless WANS) WWANS)

۱-۵- WLAN ها

۱-۶- معماری ۸۰۲٫۱۱

۱-۷- استانداردهای ۸۰۲٫۱۱

۱-۷-۱- ۸۰۲٫۱۱b

۱-۷-۲- ۸۰۲٫۱۱a

۱-۸- امنیت WLAN

۱-۹- WEP و WPA و WPAZ

۱-۱۰- شبکه های Ad-hoc

۱-۱۱- تاریخچه شبکه های Ad-hoc

۱-۱۲- مزایای شبکه Ad-hoc

۱-۱۳- معایب شبکه های Ad-hoc

۱-۱۴- طراحی شبکه Ad-hoc

۱-۱۴-۱- اتصال پذیری Connectivity

۱-۱۴-۲- ساختار شبکه

۱-۱۵- ترافیک کاربر

۱-۱۵-۱- انرژی

۱-۱۶- ویژگی های شبکه Ad-Hoc

۱-۱۶-۱- Mobility

۱-۱۶-۲- Multi hoping

۱-۱۶-۳- Self-organization

۱-۱۶-۴- ذخیره انرژی

۱-۱۶-۵- Scalobility

۱-۱۶-۶- امنیت

۱-۱۶-۷- Unmannd ,Outlonomous vehicle

۱-۱۶-۸- اتصال به اینترنت

۱-۱۷- کاربرد شبکه های Ad hoc

۱-۱۸- شبکه های VANET

فصل ۲- مسیریابی در شبکه های VANET

۲-۱- مسیریابی در VANET

۲-۲- پروتکل های مسیریابی شبکه VANET

۲-۳- پروتکل مسیریابی AODV

۲-۴- پروتکل مسیریابی SRB

۲-۴-۱- گره حلقه امن (SRN)

۲-۴-۲- گره های خارجی (ON)

۲-۴-۳- گره های داخلی (IN)

۲-۵- پروتکل مسیریابی DRNS

۲-۶- پروتکل مسیریابی GVGrid

۲-۷- پروتکل مسیریابی DOLPHIN

۲-۷-۱- Non-persistent CSMA

۲-۷-۲- p-Persistent CSMA

۲-۸- پروتکل مسیریابی WTRP

۲-۹- پروتکل مسیریابی DSR

۲-۱۰- پروتکل مسیریابی SADV

فصل ۳- انتشار داده در VANET

۳-۱- شرح انتشار داده در VANET

۳-۲- اجزای پروتکل های انتشار مطمئن

۳-۲-۱- پروتکل فراگیر درجه-آگاهی (EAEP)

۳-۲-۲- ارایه انتشار گروهی (PGB)

۳-۲-۳- AckPBSM

۳-۲-۴- پروتکل انتشار دهنده مطمئن آگاه- متراکم (DECA)

۳-۲-۵- پروتکل انتشار دهنده مطمئن آگاهی – موقعیت (POCA)

۳-۳- اجرای ارزیابی در شبکه VANET

۳-۳-۱- انجام شبیه سازی VANET

۳-۳-۲- سیل آسای ساده SF

۳-۳-۳- سیل آسای تصادفی (SFR)

۳-۳-۴- AckPBSM

۳-۳-۵- POCA

۳-۳-۶- متریک

۳-۳-۷- نتیجه شبیه سازی

۳-۳-۸- قابلیت اطمینان

۳-۳-۹- سر ریز

۳-۳-۱۰- سرعت پخش داده

۳-۴- سبک مستقیم مکانیسم انتشار داده

۳-۵- سبک تقاطع مکانیسم انتشار داده

۳-۶- ارایه سبک تقاطع مکانیسم انتشار داده ارتقا یافته

۳-۷- انتشار داده در VANET

۳-۷-۱- انتشار I2V/V2I

۳-۷-۲- انتشار V2V

۳-۸- شرح کار VANET

۳-۹- ارایه تکنیک انتشار داده در VANET

۳-۹-۱- طرح اصلی در VANET

۳-۹-۲- تشکیل و نگهداری خوشه

۳-۹-۳- ارتباط خودرو به خودرو

۳-۹-۴- ارتباط زیرساخت محدوده جاده با خودرو

۳-۱۰- پروتکل DV-CAST

۳-۱۱- ناحیه های ترافیکی مختلف در VANET

۳-۱۱-۱- ناحیه ترافیکی متراکم

۳-۱۱-۲- ناحیه ترافیکی پراکنده

۳-۱۲- طرح نهایی در VANET

۳-۱۳- طرح اصلی در VANET

۳-۱۳-۱- پارامترهای پروتکل در VANET

۳-۱۳-۲- قواعد مسیر یابی

۳-۱۳-۳- مکانیسم شناسایی همسایه

۳-۱۴- الگوریتم مسدود کننده انتشار در VANET

۳-۱۵- تکنیک ذخیره حمل ارسال

۳-۱۶- مولفه های اصلی مسیریابی در VANET

۳-۱۶-۱- مجاورت ارتباط گسترده

۳-۱۶-۲- مجاورت ارتباط پراکنده

۳-۱۶-۳- مجاورت قطع کلی ارتباط

۳-۱۷- اجرای شبکه

۳-۱۷-۱- ابزار NS2

۳-۱۷-۲- نتایج آزمایش

۳-۱۸- جنبه های برقراری ارتباط خودروها

۳-۱۸-۱- دو تا از انواع متفاوت از گره ها

۳-۱۸-۲- روش معماری لایه ای

۳-۱۸-۳- انواع گوناگون کاربردها

۳-۱۸-۴- تشخیص خطر

۳-۱۸-۵- دو وضعیت متفاوت و مشکل شبکه

۳-۱۸-۶- اطلاعات ایمنی باید فعال نگه داشته شوند

۳-۱۸-۷- دو روش برای انتشار اطلاعات

۳-۱۸-۸- انگیزه برای شیوه ترکیبی

۳-۱۸-۹- وجود گره های غیر هوشمند

۳-۱۸-۱۰- مقیاس پذیری

۳-۱۸-۱۱- پیام های safety-of-life در موقعیت های شبکه متراکم

۳-۱۹- شیوه ترکیبی برای معماری سیستم

۳-۲۰- دامنه ارتباطی

۳-۲۰-۱- آدرس دهی

۳-۲۰-۲- تحویل بسته

۳-۲۰-۳- کنترل ازدحام

۳-۲۰-۴- هشدار

۳-۲۰-۵- سرویس تعیین موقعیت

۳-۲۱- دامنه کاربردی

۳-۲۱-۱- انبار اطلاعات (IR)

۳-۲۱-۲- پردازش اطلاعات

۳-۲۱-۳- معرفی راننده

۳-۲۱-۴- ارسال اطلاعات ایمنی / وضعیت

۳-۲۱-۵- تعیین اولویت

۳-۲۲- استراتژی انتشار اطلاعات ایمنی

۳-۲۲-۱- پیام های safety-of-life

۳-۲۲-۲- پیام های ایمنی

۳-۲۳- ایجاد هماهنگی بین گره های غیر هوشمند و هوشمند

۳-۲۴- استراتژی انتشار اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *