پایان نامه حفاظت های خطوط و تجهیزات فشار قوی برق

اخبار

وظيفه سيستم حفاظت آن است كه هر جزء از شبكه الكتريكي كه دچار خطا يا اتصالي شده را دركمترين زمان ممكن از مدار خارج سازد، به شكلي كه احتمال خطر از بين رفته و كوچكترين بخش از شبكه الكتريكي مجزا گردد. همين امر در شرايط بهره‌‌ برداري غيرعادي نيز صادق است. سيستم هاي حفاظتي نقش اساسي در ايمني، پايداري و قابليت اطمينان سيستم برق ‌رساني را عهده ‌دار بوده و از شروع يا گسترش دامنه خسارت ناشي از خطاهاي مختلف جلو گيري مي‌نمايند.

همچنين عملكرد مناسب و انتخابي سيستم حفاظتي باعث كاهش سطح خاموشي مي‌ شود چرا كه حداقل ناحيه‌اي را كه براي رفع عيب كافي است از شبكه جدا نموده و باعث تداوم برق رساني به قسمتهاي ديگر شبكه مي‌شود. اجزاء اصلي يك سيستم حفاظتي شامل رله‌ ها، ترانسهاي جريان و ولتاژ و كليدها هستند كه اختلال يا عدم كاركرد صحيح هر يك از اين اجزاء باعث عملكرد نادرست سيستم حفاظتي مي‌گردد. در اين ميان رله‌ها وظيفه شناسايي خطا را برعهده داشته و مهمترين جزء سيستم حفاظتي مي‌باشند كه در ادامه مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

رله‌ ها از نظر تكنولوژي ساخت به سه نوع الكترومكانيكي، استاتيك و ديجيتال تقسيم مي ‌گردند. نوع الكترومكانيكي رله‌ ها در حال جايگزين ‌شدن با انواع ديجيتال بوده و استفاده از آنها بسيار محدود شده است. در نوع استاتيكي طراحي بر مبناي ادوات الكترونيكي آنالوگ بوده و لذا فاقد امكان برنامه‌ ريزي مي‌باشند. در نوع ديجيتال از پردازنده جهت آناليز جريان خطا و اعمال فرمان مناسب استفاده مي‌شود و با توجه به اين امر امكان برنامه‌ريزي رله و داشتن چندين مشخصه عملكردي متفاوت امكانپذير خواهد بود.

در اين نوع رله‌ ها چندين عملكرد مختلف كه پيش از آن به كمك رله‌ هاي مجزا انجام مي‌ گرفت را مي‌ توان به صورت مجتمع در يك رله قرارداد كه البته اين امر مي ‌تواند باعث كاهش قابليت اطمينان سيستم حفاظتي مي گردد. با اين حال استفاده از رله ‌هاي ديجيتال در حال حاضر گزينه اصلي حفاظتي بوده و پيشنهادات بر اين مبنا ارائه مي‌شوند.

حفاظت پشتيبان به دو روش محلي يا از راه دور قابل اجراست. در حفاظت پشتيبان محلي، هر دو سيستم حفاظتي اصلي و پشتيبان به كليد واقع در پست فرمان مي‌دهند. هر يك از سيستم هاي حفاظت اصلي و پشتيبان از هسته‌ هاي مجزاي ترانس جريان تغذيه مي‌ شوند و به يكي از مدارهاي قطع كليد فرمان مي‌دهند. در صورتي كه رله‌هاي مورد استفاده در حفاظت پشتيبان يكسان باشند (به عنوان مثال استفاده از رله ديستانس هم در حفاظت اصلي و هم در حفاظت پشتيبان)، سيستم به نام SUB I و SUB II شناخته مي‌شود.

فهرست مطالب پایان نامه حفاظت های خطوط و تجهیزات فشار قوی برق …

فصل ۱- کلیدهای فشار قوی

۱-۱- تقسیم بندی کلیدهای فشار قوی

۱-۲- کلیدهای قدرت – دیژنکتور

۱-۳- انواع کلیدهای قدرت

۱-۴- کلید روغنی (OIL CIRCUIT BREAKER)

۱-۴-۱- معایب کلید روغنی

۱-۴-۲- مزایای کلید روغنی

۱-۵- کلید SF6

۱-۵-۱- برخی از مشخصات گاز SF6

۱-۶- کلید کم روغن- نیمه روغن

۱-۶-۱- مزایا کلید کم روغن- نیمه روغن

۱-۶-۲- معایب کلید کم روغن- نیمه روغن

۱-۷- کلید اکسپانزیون

۱-۸- کلید هوائی (دمنده)

۱-۹- کلید خلاء

۱-۱۰- کلید گاز سخت

۱-۱۱- مشخصات الکتریکی کلیدها

۱-۱۲- کلیدهای بدون بار یا سکسیونر

۱-۱۲-۱- انواع سکسیونر

۱-۱۲-۲- سکسیونر تیغه ای (کاردی)

۱-۱۲-۳- سکسیونر کشوئی

۱-۱۲-۴- سکسیونر دورانی

۱-۱۲-۵- سکسیونر قیچی ای (پانتوگراف)

۱-۱۳- سکسیونر قابل قطع زیر بار

فصل ۲- رله ها و حفاظت های پست مرتبط با آن

۲-۱- مقدمه

۲-۲- كليات

۲-۳- تقسیم بندی تجهیزات در طرح حفاظتی

۲-۴- کیفیت مناسب رتبه بندی حفاظتی

۲-۵- اجزاء رله

۲-۶- ترانس ولتاژ

۲-۶-۱- طرح ترانس های ولتاژ اندوکتیو

۲-۶-۲- طرح ترانس ولتاژ کاپاسیتيو

۲-۶-۳- درجه دقت

۲-۶-۴- قدرت خروجی ثانویه

۲-۷- ترانس جریان

۲-۷-۱- ترانس جریان کر بالا

۲-۷-۲- ترانس جریان کر پائین

۲-۸- برقگیر

۲-۹- منطقه حفاظت

فصل ۳- ساختار عملكرد رله

۳-۱- انواع رله ‌ها

۳-۲- رله اضافه جريان

۳-۳- انواع رله های جریانی از نظر قرار گرفتن در مدار

۳-۳-۱- رله های اولیه

۳-۳-۲- رله های ثانویه

۳-۴- عملکرد رله های جریان زیاد

۳-۴-۱- رله های جریان زیاد زمان ثابت

۳-۴-۲- رله های جریان زیاد زمان معکوس

۳-۴-۳- انواع رله های زمان معکوس

۳-۴-۴- رله های جریان زیاد آنی (بدون زمان)

۳-۵- نحوه قرارگیری رله های جریانی و ارت فالت

۳-۶- رله های جریان زیاد جهت دار

۳-۷- رله ديستانس

۳-۷-۱- رله ديستانس نوع راكتانسي

۳-۷-۲- رله ديستانس نوع امپدانس

۳-۷-۳- رله ديستانس نوع مهو

۳-۷-۴- رله ديستانس با مشخصه چهارضلعي

۳-۸- رله وصل مجدد اتوماتیک (رکلوزر)

۳-۸-۱- اصول کار رله رکلوزر

۳-۹- رله ديفرانسيل (رله تفاضلی)

۳-۹-۱- رله ديفرانسيل جريان زياد

۳-۹-۲- رله ديفرانسيل درصدي

۳-۹-۳- رله ديفرانسيل امپدانس زياد

۳-۹-۴- رله ديفرانسيل پايلوت

۳-۱۰- ترانسفورماتور تطبیق

۳-۱۱- رله ولتاژي

۳-۱۱-۱- رله ولتاژ كم

۳-۱۱-۲- رله ولتاژ زياد

۳-۱۲- رله اضافه شار يا اضافه تحريك

۳-۱۳- رله فركانسي

۳-۱۴- رله اتصال زمین محدود

فصل ۴- تعاریف مشخصات و عملکرد رله ها

۴-۱- زمان پاك شدن خطا

۴-۲- زمان عملكرد رله

۴-۳- زمان عملكرد رله‌هاي تريپ و كمكي

۴-۴- زمان بازشدن كليد قدرت

۴-۵- حفاظت پشتيبان

۴-۶- حفاظت اصلي

۴-۷- محدوده حفاظتي

۴-۸- قابليت اطمينان

۴-۹- حساسيت و تشخيص‌گذاري

فصل ۵- معيارهاي طراحي و مهندسي انتخاب سيستم حفاظتي

۵-۱- كليات

۵-۲- حفاظت خطوط انتقال

۵-۳- حفاظت ديستانس

۵-۳-۱- محدوده‌هاي حفاظتي دیستانس

۵-۳-۲- كارايي و حداقل ولتاژ پايانه رله

۵-۳-۳- حفاظت ديستانس همراه با سيگنال حامل

۵-۴- حفاظت اضافه جريان خطوط

۵-۵- حفاظت اضافه یا كاهش ولتاژ

۵-۶- حفاظت ترانسفورماتور قدرت

۵-۷- حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور قدرت

۵-۷-۱- تأخير زماني

۵-۷-۲- استفاده از هارمونيك دوم

۵-۷-۳- استفاده از شكل موج جريان هجومي

۵-۸- رله بوخهلتس

۵-۹- طرز قرارگیری رله بوخهلتس

۵-۱۰- حفاظت خطاي زمين محدود شده

۵-۱۱- حفاظت افزايش شار یا ولتاژ

۵-۱۲- حفاظت كاهش ولتاژ

۵-۱۳- حفاظت اضافه جريان فاز و نوترال

۵-۱۴- حفاظت تپ چنجر

۵-۱۵- ساير حفاظتها

۵-۱۶- طرحهاي حفاظتي پيشنهادي

۵-۱۶-۱- حفاظت خطوط ۲۳۰ و ۴۰۰ كيلوولت

۵-۱۶-۲- حفاظت خطوط ۱۳۲ و ۶۳ كيلوولت

۵-۱۶-۳- حفاظت ترانسفورماتورهاي با ولتاژ اوليه ۲۳۰ و ۴۰۰ كيلوولت

۵-۱۶-۴- حفاظت ترانسفورماتورهاي با ولتاژ اوليه ۱۳۲ و ۶۳ كيلوولت

۵-۱۶-۵- حفاظت كليد قدرت (تنها در سطوح ولتاژي ۲۳۰ و ۴۰۰ كيلوولت)

۵-۱۶-۶- حفاظت شينه (تنها در سطوح ولتاژي ۲۳۰ و ۴۰۰ كيلوولت)

۵-۱۷- نيازمنديهاي ترانسفورماتورهاي جريان

فصل ۶- دستورالعمل نصب، راه‌اندازي و نگهداري سيستم حفاظت

۶-۱- نصب

۶-۲- آزمونهاي راه ‌اندازي

۶-۳- آزمونهاي عايقي

۶-۴- آزمون ترانسفورماتورهاي جريان

۶-۵- آزمون ترانسفورماتور ولتاژ

۶-۶- بررسي صحت تنظيمات بر روي رله

۶-۷- آزمون رله به كمك تزريق جريان در ثانويه

۶-۸- آزمون سيستم حفاظتي به كمك تزريق جريان در اوليه

۶-۹- آزمونهاي دوره ‌اي تجهيزات حفاظتي

۶-۱۰- آزمايش دوره ‌اي رله ديستانس

۶-۱۰-۱- مراحل اجرا

۶-۱۰-۲- ابزارآلات و تجهيزات مورد نياز

۶-۱۱- آزمايش دوره ‌اي فاصله‌ياب خطا

۶-۱۱-۱- مراحل اجرا

۶-۱۱-۲- ابزار آلات و تجهيزات مورد نياز

۶-۱۲- آزمايش دوره ‌اي رله وصل مجدد

۶-۱۲-۱- مراحل اجرا

۶-۱۲-۲- ابزار آلات و تجهيزات مورد نياز

۶-۱۳- آزمايش دوره ‌اي رله سنكرون چك

۶-۱۳-۱- مراحل اجرا

۶-۱۳-۲- ابزار آلات و تجهيزات مورد نياز

۶-۱۴- آزمايش دوره ‌اي رله ولتاژ كم يا ولتاژ صفر

۶-۱۴-۱- مراحل اجرا

۶-۱۴-۲- ابزار‌ آلات و تجهيزات مورد نياز

۶-۱۵- آزمايش دوره ‌اي رله اضافه جريان مولفه منفي

۶-۱۵-۱- مراحل اجرا

۶-۱۵-۲- ابزار ‌آلات و تجهيزات مورد نياز

۶-۱۶- آزمايش دوره ‌اي رله اضافه جريان آني

۶-۱۶-۱- مراحل اجرا

۶-۱۶-۲- ابزار آلات و تجهيزات مورد نياز

۶-۱۷- آزمايش دوره‌اي رله اضافه جريان با زمان معين

۶-۱۷-۱- مراحل اجرا

۶-۱۷-۲- ابزار‌آلات و تجهيزات مورد نياز

۶-۱۸- آزمايش دوره ‌اي رله اضافه جريان با زمان معكوس

۶-۱۸-۱- مراحل اجرا

۶-۱۸-۲- ابزار ‌آلات و تجهيزات مورد نياز

۶-۱۹- آزمايش دوره ‌اي رله تشخيص اشكال كليد

۶-۱۹-۱- مراحل اجرا

۶-۱۹-۲- ابزار آلات و تجهيزات مورد نياز

۶-۲۰- آزمايش دوره‌اي رله اضافه ولتاژ

۶-۲۰-۱- مراحل اجرا

۶-۲۰-۲- ابزار آلات و تجهيزات مورد نياز

۶-۲۱- آزمايش دوره ‌اي رله حفاظت اتصال زمين با ولتاژ باقي‌مانده

۶-۲۱-۱- مراحل اجرا

۶-۲۱-۲- ابزار آلات و تجهيزات مورد نياز

۶-۲۲- آزمايش دوره ‌اي رله اضافه جريان جهت‌دار با زمان معين

۶-۲۲-۱- مراحل اجرا

۶-۲۲-۲- ابزار آلات و تجهيزات مورد نياز

۶-۲۳- آزمايش دوره‌اي رله اضافه جريان جهت‌دار با زمان معكوس

۶-۲۳-۱- مراحل اجرا

۶-۲۳-۲- ابزار آلات و تجهيزات مورد نياز

۶-۲۴- آزمايش دوره ‌اي رله ديفرانسيل ترانسفورماتور نوع درصدي

۶-۲۴-۱- مراحل اجرا

۶-۲۴-۲- ابزار آلات و تجهيزات مورد نياز

۶-۲۵- آزمايش دوره ‌اي رله اتصال زمين محدودشده نوع امپدانس بالا

۶-۲۵-۱- مراحل اجرا

۶-۲۵-۲- ابزار آلات و تجهيزات مورد نياز

۶-۲۶- آزمايش دوره‌اي رله ديفرانسيل باسبار

۶-۲۶-۱- مراحل اجرا

۶-۲۶-۲- ابزار آلات و تجهيزات مورد نياز

۶-۲۷- آزمايش دوره‌اي ترانسفورماتور جريان (CT)

۶-۲۷-۱- مراحل اجرا

۶-۲۷-۲- ابزار آلات و تجهيزات مورد نياز

۶-۲۸- آزمايش دوره ‌اي ترانسفورماتور ولتاژ

۶-۲۸-۱- مراحل اجرا

۶-۲۸-۲- ابزار آلات و تجهيزات مورد نياز

۶-۲۹- آزمايش دوره‌اي رله اضافه شار

۶-۲۹-۱- مراحل اجرا

۶-۲۹-۲- ابزار آلات و تجهيزات مورد نياز

۶-۳۰- آزمايش دوره‌اي مدارات قطع و وصل و اينترلاك كليد و سكسيونرهاي ۴۰۰ و ۲۳۰ كيلوولت

۶-۳۰-۱- مراحل اجرا

۶-۳۰-۲- ابزار آلات و تجهيزات مورد نياز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *